Dostar­czamy rozwiąza­nia infor­maty­czne wspo­ma­ga­jące kluc­zowe pro­cesy biz­ne­sowe w teleko­mu­nikacji, medi­ach, insty­tu­tach badań rynku oraz bankach.

Sys­temy dedykowane

Wykonu­jemy sys­temy infor­maty­czne wspo­ma­ga­jące niety­powe pro­cesy biz­ne­sowe w przed­siębiorstwach. Nasze rozwiąza­nia wypeł­ni­ają luki uni­w­er­sal­nych sys­temów klasy ERP oraz CRM, będąc nierzadko tańszą i lep­szą alter­natywą dla rozwiązań “z pudełka”.

Sys­temy planowa­nia mediów

Tworzymy wygodne sys­temy wspo­ma­ga­jące planowanie kam­panii reklam­owych (telewizja, prasa, inter­net oraz inne media). Zapraszamy do zapoz­na­nia się z naszym najnowszym pro­duk­tem — Break­plan­ner.

Narzędzia do bada­nia rynku i analiz statystycznych

Ofer­u­jemy pro­fesjon­alne sys­temy wspo­ma­ga­jące badanie rynku (CATI, CAWI, CAPI), sys­temy do anal­izy wyników badań oraz sys­temy automatyzu­jące sprzedaż danych surowych lub wyników koń­cowym odbiorcom.

Rozwiąza­nia telekomunikacyjne

Wykonu­jemy opro­gramowanie inte­gru­jące sys­temy teleko­mu­nika­cyjne z sys­temami zarządza­nia (ang. CTI, Com­puter Tele­phony Inte­gra­tion). Jako pod­wykon­awcy więk­szych firm bierzemy również udział w tworze­niu sys­temów stricte telekomunikacyjnych.

Zarządzanie infor­ma­cją

Wdrażamy zarówno proste sys­temy zarządza­nia treś­cią (ang. CMS, Con­tent Man­age­ment Sys­tems) pełniące rolę por­talu inter­ne­towego lub intrane­towego, jak również zaawan­sowane sys­temy zarządza­nia infor­ma­cją klasy enter­prise (ang. ECM, Enter­prise Con­tent Man­age­ment). Gotowe rozwiąza­nia open source uzu­peł­ni­amy o mod­uły naszego autorstwa.

E-​commerce

Posi­adamy w naszej ofer­cie rozwiązanie pozwala­jące na szy­bkie uru­chomie­nie pro­fesjon­al­nego sklepu inter­ne­towego. Gotowy sys­tem open source uzu­pełnil­iśmy o autorskie mod­uły wspo­ma­ga­jące płat­ności online, akcje mar­ketingowe, back office.

IE8+, FF3+
Copyright © 2023 ABstudio