24 lat doświad­czeń, ponad 30 pro­jek­tów, mno­gość zagad­nień i tech­nologii… Nie ist­nieje wyzwanie w infor­matyce, któremu nie bylibyśmy w stanie sprostać.

Mniejsze pro­jekty prowadz­imy samodziel­nie. W więk­szych pro­jek­tach tworzymy kon­sor­cja lub funkcjonu­jemy jako pod­wykon­awcy dużych firm infor­maty­cznych. Do grona firm i insty­tucji korzys­ta­ją­cych z opro­gramowa­nia wyko­nanego przez osoby tworzące obec­nie nasz zespół należą (kole­jność alfabetyczna):

 • AVON Cos­met­ics Pol­ska Sp. z o.o.
 • Car­go­forte Sp. z o.o.
 • Cen­trum Mon­i­torowa­nia Rynku
 • Mind­share Pol­ska Sp. z o.o.
 • Nar­o­dowy Bank Polski
 • Nestlé AG
 • Nestlé Pol­ska S.A.
 • OMD Den­mark A/​S
 • Omni­com Media Group Europe Ltd.
 • Omni­com Media Group Pol­ska Sp. z o.o.
 • Polkom­tel S.A.
 • Pol­skie Linie Tele­fon­iczne Sp. z o.o.
 • Prószyński i S-​ka Sp. z o.o.
 • Raif­feisen Bank Pol­ska S.A.
 • Sicap AG
 • Swiss­com AG
 • Tele­fon­iczna Agencja Infor­ma­cyjna Sp. z o.o.
 • Teleko­mu­nikacja Pol­ska S.A.
 • Związek Pro­du­cen­tów Audio Video
 • Wydawnictwo Niez­nany Świat Sp. j.
IE8+, FF3+
Copyright © 2023 ABstudio