Sto­su­jemy sprawd­zoną metodykę zarządza­nia pro­jek­tami PRINCE2®, nowoczesne narzędzia i tech­niki pro­gramisty­czne. Wyko­rzys­tu­jemy bogatą bazę doty­chczas wypra­cow­anych rozwiązań.

Uni­w­er­salne opro­gramowanie szkieletowe

Do tworzenia dedykowanych rozwiązań infor­maty­cznych sto­su­jemy następu­jące opro­gramowanie szkiele­towe: .NET Frame­work, Axis, CXF, WinAPI, Alfresco, BMC Rem­edy, NSIS, Word­press, Joomla, Zen Cart, Busi­ness Objects, PowerBuilder.

Narzędzia do budowy rozwiązań telekomunikacyjnych

Nasze doświad­cze­nie teleko­mu­nika­cyjne obe­j­muje wyko­rzys­tanie narzędzi takich jak Genesys Frame­work, Avaya Enable­ment Server, Aster­isk, SICAP, LMSLAN Man­age­ment System.

Bez­pieczeństwo i kryptografia

Wyjątkowo dobra zna­jo­mość paki­etów OpenSSL, Cryp­toAPI oraz bogata wiedza i doświad­cze­nie z zakresu bez­pieczeństwa IT pozwalają nam na budowanie naprawdę bez­piecznych rozwiązań informatycznych.

Przetwarzanie w chmurze

Wiemy jak dobrze zapro­jek­tować i wykonać rozpros­zony, skalowalny sys­tem obliczeniowy. Na życze­nie wykon­amy i umieścimy go w chmurze. Na początek pole­camy Win­dows Azure Platform.

Sil­niki baz danych

DB2 LUW, DB2 dla AS/​400, Ora­cle, MS SQL, MySQL, Post­greSQL, Inter­base, Sybase Adap­tive Server Any­where, Sybase Adap­tive Server Enter­prise, MS Access, sil­niki naszego autorstwa.

Pro­gramowanie

C, C++, C#, Java, Visual Basic, Javascript, HTML, PHP, ASP, Pearl, Pas­cal, VB Script, PowerScript.

Narzędzia typu CASE

Pow­erDe­signer, Enter­prise Archi­tect, Visio.

Sys­temy operacyjne

Linux, Solaris, Win­dows Ser­wer, OS/​400.

IE8+, FF3+
Copyright © 2024 ABstudio