Jesteśmy nowoczesną firmą infor­maty­czną. Ist­niejemy na rynku pol­skim i europe­jskim od 1999 roku. Naszą misją jest dostar­czanie niebanal­nych, najwyższej jakości rozwiązań informatycznych.

W ciągu ostat­nich 25-​tu lat, współpracu­jąc z fir­mami pol­skimi oraz zagranicznymi, prowadzil­iśmy lub uczest­niczyliśmy jako pod­wykon­awcy w ponad 30-​tu pro­jek­tach infor­maty­cznych dla teleko­mu­nikacji, mediów, insty­tutów badań rynku i banków.

Zapraszamy do zapoz­na­nia się naszą ofertą.

IE8+, FF3+
Copyright © 2024 ABstudio