Nasi part­nerzy technologiczni

www.sybase.com.pl Sybase Pol­ska Sp. z o.o., Sybase Inc. jest jed­nym z najwięk­szych na świecie, nieza­leżnych dostaw­ców opro­gramowa­nia. Umożli­wia kor­po­racjom prowadze­nie e-​biznesu oraz dostęp do infor­ma­cji bez względu na czas i miejsce. Sybase od lat spec­jal­izuje się w ser­w­er­ach bazo­danowych, rozwiąza­ni­ach do inte­gracji, hur­tow­n­i­ach danych, sys­temach wspo­ma­gania decyzji, rozwiąza­ni­ach przenośnych i wbu­dowanych oraz narzędzi­ach do tworzenia aplikacji klient/​serwer, wielowarst­wowych, inter/​intranetowych.

Pobierz notatkę w formacie PDF Zapraszamy do zapoz­na­nia się z notatką pra­sową na temat sys­temu naszego autorstwa, który pow­stał z zas­tosowaniem narzędzi Sybase.

IE8+, FF3+
Copyright © 2024 ABstudio