Osoby zain­tere­sowane pracą w naszej fir­mie prosimy o przesłanie listu motywa­cyjnego oraz życio­rysu wraz z aktu­al­nym zdję­ciem na adres:

Od kandy­datów oczekujemy:

  • doświad­czenia w tworze­niu i wdroże­ni­ach systemów,
  • wyższego wyk­sz­tałce­nia (infor­maty­czne lub pokrewne),
  • dobrej zna­jo­mości języka angielskiego,
  • kreaty­wnego myśle­nia i działania,
  • otwartości i komunikatywności,
  • wysok­iej kul­tury osobistej.

W przesyłanych doku­men­tach prosimy umieś­cić klauzulę: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofer­cie dla potrzeb pro­cesu rekru­ta­cyjnego (zgod­nie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.97 r., DZ.U. Nr 133, poz. 883).“

IE8+, FF3+
Copyright © 2024 ABstudio