Doład­owanie tele­fonu kartą kredytową

Moduł sys­temu teleko­mu­nika­cyjnego pozwala­jący na zasile­nia konta tele­fonu komórkowego “pre­paid” za pomocą karty kredy­towej. Sys­tem, jako całość, eksploa­towany jest przez kilku oper­a­torów sieci komórkowych w Europie i w Azji.

Ewidencja infra­struk­tury telekomunikacyjnej

Sys­tem wspo­ma­ga­jący nad­zorowanie pro­cesów związanych z budową i utrzy­maniem infra­struk­tury oper­a­tora tele­fonii komórkowej. Ewidencja obe­j­muje lokaliza­cje stacji bazowych, para­me­try urządzeń, umowy, kon­cesje, ter­miny związane w funkcjonowaniem stacji, osoby odpowiedzialne.

Sys­tem raportowy

Sys­tem klasy busi­ness intel­li­gence, ope­ru­jący na danych zgro­mad­zonych na różnorod­nych ser­w­er­ach bazo­danowych firmy. Agre­gaty gen­erowane są okre­sowo, zgod­nie ze zdefin­iowanym har­mono­gramem. Z raportów koń­cowych korzys­tają poszczególne dzi­ały oper­a­tora teleko­mu­nika­cyjnego (finanse, mar­ket­ing, mag­a­zyn i logistyka, dzi­ały techniczne).

Kon­sola CTI

Pro­gram klasy CTI typu tool­bar (ang. Com­puter Tele­phony Inte­gra­tion) inte­gru­jący cen­trale teleko­mu­nika­cyjne z sys­temami wewnętrznymi oper­a­tora teleko­mu­nika­cyjnego. Kon­sola uży­wana jest w cen­trach tele­fon­icznych operatora.

Timesheet

Intrane­towy sys­tem śledzenia i rapor­towa­nia prac nad pro­jek­tami infor­maty­cznymi. Sys­tem wyko­rzysty­wany jest przez pra­cown­ików oraz kon­sul­tan­tów zewnętrznych w pro­jek­tach oper­a­tora tele­fonii komórkowej.

IE8+, FF3+
Copyright © 2024 ABstudio