Prezen­tacja wyników badań rynku

Sys­tem do gro­madzenia i sprzedaży oraz anal­izy i prezen­tacji wyników badań rynku. Dane uzyskane za pomocą sys­temów typu CATI, CAWI, CAPI lub podob­nych umieszczane są w cen­tral­nej bazie danych. Odbiorca koń­cowy otrzy­muje wybrane dane (zgod­nie z sub­skrypcją) oraz wygodne narzędzie do ich wielowymi­arowej analizy.

Sys­tem typu CATI

Zadaniem sys­temu jest wspo­ma­ganie real­iza­cji wywiadów tele­fon­icznych w call cen­ter zgod­nie z defin­iowal­nymi sce­nar­iuszami wywiadów (pyta­nia poje­dynczego wyboru, wielokrot­nego wyboru, pyta­nia otwarte, warunki, oper­acje log­iczne, maskowanie, bal­anc­ing i losowanie kole­jności, kon­trola stratyfikacji).

Rejestr infor­ma­cji o pro­dukcji i sprzedaży fonograficznej

Sys­tem do gro­madzenia i anal­izy infor­ma­cji o wielkości pro­dukcji i sprzedaży muzyki przez pro­du­cen­tów fono­graficznych w Polsce. Infor­ma­cje te są wyko­rzysty­wane gównie do celów kon­trol­nych i statysty­cznych, ale również do tworzenia telewiz­yjnych i radiowych list przebojów.

Sys­tem do ewidencji infor­ma­cji gospodarczych

Sys­tem umożli­wia gro­madze­nie infor­ma­cji gospo­dar­czych z całego kraju z różnych źródeł (przeglądy prasy, inter­netu, biule­tyny prze­targów, infor­ma­cje zamieszc­zone bezpośred­nio przez zain­tere­sowane firmy). Zebrane dane są sprzedawane odbior­com koń­cowym na zasadzie subskrypcji.

IE8+, FF3+
Copyright © 2024 ABstudio