Rozwiązanie klasy CTI

Wykon­al­iśmy uni­w­er­salną bib­liotekę pro­gramisty­czną pozwala­jącą na szy­bką i niedrogą inte­grację cen­trali tele­fon­icznej banku z infor­maty­cznymi sys­temami bankowymi (ang. CTI — Com­puter Tele­phony Integration).

Architek­tura IT

Bral­iśmy udział w audy­cie architek­tury IT banku. Oce­nil­iśmy propozy­cje wdroże­nia plat­formy inte­gra­cyjnej — real­i­zowal­ność i jakość propo­no­wa­nych rozwiązań.

Sys­tem spra­woz­daw­c­zości bilansu płat­niczego z zagranicą

Bral­iśmy udział w pro­jek­cie sys­temu spra­woz­daw­c­zości bilansu płat­niczego insty­tucji finan­sowych w Polsce. Zamod­e­lowal­iśmy i wykon­al­iśmy kilka ważniejszych mod­ułów obszaru przetwarza­nia danych.

Sys­tem obsługi długu zagranicznego

Bral­iśmy udział w pro­jek­cie sys­temu do obsługi długu zagranicznego Pol­ski. Wykon­al­iśmy kilka funkcji tego systemu.

Sys­tem infor­ma­cji sprawozdawczej

Bral­iśmy udział w pro­jek­cie sys­temu spra­woz­daw­c­zości bankowej. Wykon­al­iśmy kilka mod­ułów tego sys­temu z obszaru raportowania.

IE8+, FF3+
Copyright © 2024 ABstudio