Rozpros­zony sys­tem zamówień

Sys­tem wspo­maga pro­cesy związanie z zaku­pem półpro­duk­tów wyko­rzysty­wanych do wyt­worzenia pro­duktu koń­cowego. Zadaniem sys­temu jest ewidencja kon­tra­hen­tów, towarów, ofert, umów, zamówień stałych, zamówień częś­ciowych, zwrotów, rekla­macji, wymian towarów, doku­men­tów zakupu. Sys­tem uru­chomiony został u kilku­nastu zakładach pro­du­centa FMCG w wielu krajach.

Sys­temu do ewidencji i wspo­ma­gania wys­taw­ia­nia dowodów osobistych

Pro­to­typ sys­temu umożli­wia­jącego wprowadzanie wniosków o wydanie nowego dowodu oso­bis­tego (karta) zgod­nie z obow­iązu­ją­cym for­mu­la­rzem. Sys­tem umożli­wia wyko­nanie cyfrowej fotografii osoby i przesłanie jej wraz z for­mu­la­rzem do cen­tral­nej bazy danych. Naszym zadaniem było opro­gramowanie skan­era i kamery sterowanych przez program.

Timesheet

Intrane­towy sys­tem umożli­wia­jący rejes­trację czasu pracy pra­cown­ików. Sys­tem dostar­cza wielopoziomową struk­turę pra­cown­ików, pro­jek­tów i czyn­ności, kaskad­ową struk­turę uprawnień, rapor­towanie czasu pracy z uwzględ­nie­niem kosztów osobowych, jest zin­te­growany z kon­trolą wejś­cia do budynku.

IE8+, FF3+
Copyright © 2024 ABstudio