Dedykowany sys­tem infor­maty­czny dla domu mediowego

Sys­tem kon­troluje obieg doku­men­tów związanych z pro­ce­sem obsługi kam­panii reklam­owych, generuje doku­menty finan­sowe, umożli­wia anal­izę wydatków i przy­chodów. Sys­tem zin­te­growany z sys­te­mem finansowo-​księgowym, sys­te­mem bankowości elek­tron­icznej oraz sys­temami do planowa­nia kam­panii reklamowych.

Pobierz notatkę w formacie PDF Zapraszamy do zapoz­na­nia się z notatką pra­sową firmy Sybase na temat sys­temu Omega.

Sys­tem planowa­nia pra­sowych kam­panii reklamowych

Sys­tem planowa­nia i wspo­ma­gania real­iza­cji pra­sowych kam­panii reklam­owych. Najważniejsze funkcje sys­temu to opty­mal­iza­cja kam­panii z wyko­rzys­taniem cen­ników i danych o czytel­nictwie, gen­erowanie doku­men­tów w for­ma­cie MS Office (prezen­tacja, plan kam­panii, umowa emisyjna, kalen­darz emisji, kosz­to­rys, zamówienia, opis para­metrów tech­nicznych), inte­gracja z sys­te­mem finansowym.

Sys­tem prenumeraty

Celem pro­jektu było dos­tosowanie gotowego sys­temu do wyma­gań wydawnictwa, wyko­nanie pro­gramów pomoc­niczych oraz koor­dy­nacja pro­cesu wery­fikacji, reor­ga­ni­za­cji i migracji danych teleadresowych.

Baza artykułów prasowych

Sys­tem umożli­wia­jący skat­a­l­o­gowanie zawartości pism wydawnictwa. Dane kat­e­go­ry­zowane są przez pra­cown­ików zdal­nych i skład­owane w cen­tral­nej bazie danych. Zgro­mad­zone infor­ma­cje wyko­rzysty­wane są dla celów wewnętrznych firmy.

Por­tal naukowy

Jesteśmy autorami kilku mod­ułów ser­wisu pop­u­larnonaukowego i eduka­cyjnego. Wykon­al­iśmy również kilka wit­ryn tem­aty­cznych tego serwisu.

IE8+, FF3+
Copyright © 2024 ABstudio